SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA PRACOWNIKÓW
SP ZOZ W SEJNACH

 


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż:

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
adres: ul. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny,
reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ w Sejnach – Waldemara Kwaterskiego,
tel. 87 517 23 17; e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl
• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach jest
Bartosz Wiżlański, tel. 87 517 23 46; e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl

• Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja obowiązków wynikających ze stosunku pracy bez względu na formę zatrudnienia;
• Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z:
- art. 6 ust 1 pkt b/c/d Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy;
- art. 10 RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130)
- art. 9 ust. 2 pkt. b) RODO.
• Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty/organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie – nie dotyczy;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 50 lat po zakończeniu stosunku pracy, a w przypadku pracowników zatrudnionych od 2019r. przez okres 10 lat;
• Przysługujące Panu/Pani prawa to m.in.:
- prawo dostępu do swoich danych, prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania informacji czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,
- prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych,
- prawo dostępu do informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
- prawo dostępu do informacji od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (wyjątek art. 22(1) k.p.).
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia i ewidencji procesu zatrudnienia.
• Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.