SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH
PRAKTYKĘ STUDENCKĄ/ZAWODOWĄ
LUB STAŻ
SP ZOZ W SEJNACH

 


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż:

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
adres: ul. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny,
reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ w Sejnach – Waldemara Kwaterskiego,
tel. 87 517 23 17; e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl
• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach jest
Bartosz Wiżlański, tel. 87 517 23 46; e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl

• Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Szpital może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z realizacją praktyki lub stażu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne.
• Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) Pracownicy i współpracownicy SP ZOZ w Sejnach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób odbywających praktykę lub staż w Szpitalu w związku z wykonywaniem obowiązków,
b) Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie – nie dotyczy;
• Dane osobowe będą przechowywane:
a) W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana podania o przyjęcie na praktykę lub staż, Pani/Pana podanie zostanie zniszczone po upływie roku;
b) W przypadku przyjęcia na praktykę lub staż SP ZOZ w Sejnach będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem praktyki lub stażu (5 lat).
• Przysługujące Panu/Pani prawa to m.in.:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych;
b) Prawo do sprostowania danych;
c) Prawo do uzupełnienia danych;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, bądź jest wymogiem ustawowym, jesteś i zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej z Tobą umowy;
• Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.