SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

KLAUZULA INFORMACYJNA
MONITORING WIZYJNY
SP ZOZ W SEJNACH

 


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
adres: ul. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny,
reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ w Sejnach – Waldemara Kwaterskiego,
tel. 87 517 23 17; e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl
• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach jest
Bartosz Wiżlański, tel. 87 517 23 46; e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl

• Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szpitala oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących Szpitalowi czy jego pacjentom lub narażających ich na straty czyli prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO a także na podstawie:
- art. 22(2) Kodeksu pracy,
- art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- § 29 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i obejmuje wejścia do budynków, zewnętrzny obszar Szpitala, łóżka chorych w Salach Pooperacyjnych, Izbę Przyjęć i Izolatkę w OIT
• Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa tj. sąd, prokuratura czy policja;
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby przebywać na terenie Zakładu;
• Dane osobowe przechowywane będą przez okres 9 dni;
• Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje:
- prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, Administratorze danych, jego adresie i danych do kontaktu;
- prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
- prawo do wniesienia sprzeciwu w szczególnych sytuacjach.
• Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.