SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
MONITORING WIZYJNY
SP ZOZ W SEJNACH

 


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż:

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
adres: ul. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny,
reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ w Sejnach – Waldemara Kwaterskiego,
tel. 87 517 23 17; e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl
• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach jest
Bartosz Wiżlański, tel. 87 517 23 46; e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl

• Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu szpitala, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i obejmuje wejścia do budynków, zewnętrzny obszar szpitala, łóżka chorych w Sali Pooperacyjnej i Izolatkę w OIT;
• Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa;
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
• Dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni;
• Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje:
- prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, Administratorze danych, jego adresie i danych do kontaktu;
- prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
- prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych z monitoringu;
- prawo do przetwarzania danych przez określony czas.
• Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.