SP ZOZ Sejny

 


Wspólny program promocji zdrowia dla osób starszych oraz Plan dalszej współpracy pomiędzy beneficjentami, wypracowany w ramach projektu nr LT-PL-3R-253 pn. „Wzmacnianie współpracy w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” („Strengthening of cross – border cooperation towards aging and social services”) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Projekt realizowany przez: Gminę Puńsk, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Administrację Samorządu Pagėgiai oraz Administrację Samorządu Birštonas

Serwis dostępny jest pod adresem: https://www.cdpr-network.eu

Strona projektu: LT-PL-4R-299 „Współpraca dla wysokiej jakości transgranicznej opieki zdrowotnej i mobilności pacjentów pogranicza”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

,,FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP
www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach (ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny),
tel. 87 516 21 38, fax 87 516 23 41
www.szpital.sejny.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zrealizował projekt nr WND-RPPD.06.02.00-20-014/08 pn. ,,Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup sprzętu chirurgicznego i rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w Sejnach”. W jego ramach zakupiony został sprzęt chirurgiczny dla szpitala SP ZOZ w Sejnach i sprzęt rehabilitacyjny do Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Sejnach. Wartość projektu wynosi 1.088.517,30 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wynosi 958.953,90 zł.

_____________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz Budżet Państwa

W latach 2005-2006 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zrealizował projekt nr Z/2.20/III/3.5.2/126/05/U/67/05 pn. ,,Podniesienie standardu usług medycznych przez zakup nowego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Sejnach".

Całkowita wartość projektu wynosiła 485 538,78 zł, w tym środki z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 349 587,92 zł,
- budżetu państwa 48 553,87 zł,
- budżetu SP ZOZ w Sejnach, które przekazało Starostwo Powiatowe w Sejnach – 87 396,99 zł.

W ramach projektu zakupiono:
- ultrasonograf dla Szpitala,
- stół operacyjny i lampę bezcieniową na Blok Operacyjny Szpitala,
- zestaw do badań holterowskich EKG z dekoderami cyfrowymi na Oddział Wewnętrzny Szpitala,
- zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią na Oddział Wewnętrzny Szpitala.

_____________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zrealizował projekt współfinansowany w 75 % przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej pod nazwą: ,,Poprawa infrastruktury ochrony pogranicza litewsko-polskiego poprzez rozwój usług reanimacyjnych”, w ramach którego:

- zakupiono dwie karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem,
- utworzono i wyposażono w sprzęt medyczny oddział intensywnej terapii.

Łącznie wydatkowano kwotę 346.233,76 euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 259.675,29 euro (stanowi to 75% wartości projektu).