SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 29.11.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi
ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Numer ogłoszenia: 401800 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 29.11.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu  zamówienia (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 - Oferta przetargowa  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy/ów (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy/ów o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 - Informacje o Zamawiającym (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 6 - Formularz cenowy (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 7 - Wykaz budynków i budowli (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 8 - Wykaz pojazdów (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 9 - Zestawienie szkodowości (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 10 - Projekt umowy (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.12.2011 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia 2012, nr ogłoszenia 401800-2011 z dnia 29.11.2011r.)
SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje.

Zapytania wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.12.2011 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Numer ogłoszenia: 414270 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 08.12.2011 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia 2012, nr ogłoszenia 401800-2011 z dnia 29.11.2011r.)
SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje.

Zapytania wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 15.12.2011 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia 2012, nr ogłoszenia 401800-2011 z dnia 29.11.2011r.)
SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje.

Zapytania wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.12.2011 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU
NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ POJAZDÓW 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Treść ogłoszenia (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________