SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 20.12.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi
ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Numer ogłoszenia: 432046 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 20.12.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Informacje o Zamawiającym (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Formularz oferty (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy/ów (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy/ów o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 30.12.2011 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH NA RZECZ PACJENTÓW  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20.11.2011 r. nr ogłoszenia 432046-2011
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.12.2011 r. do godz.8.45  wpłynęła jedna ważna oferta. Informujemy, że ww. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień Publicznych. Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Zatwierdził
Waldemar Kwaterski - Dyrektor

_____________________________________________________________________________________