SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 30.12.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Numer ogłoszenia: 443430 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 30.12.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Informacje o Zamawiającym (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Formularz oferty (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy/ów (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy/ów o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.01.2012 r.

ZAPYTANIE WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach”. Numer ogłoszenia: 443430 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011

1. SIWZ  Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 - prosimy o wykreślenie postanowień dodatkowych pkt. 3 „W przypadku nie wywiązania się przez ubezpieczyciela z terminów określonych w art. 67d, ust. 6 oraz art. 67k, ust. 3 i art. 67m UOPP wypłacone z tego tytułu świadczenie (odszkodowanie i zadośćuczynienie) nie będą obciążały bilansu szkodowego ubezpieczającego, wraz z wszelkimi związanymi z tym faktem konsekwencjami po stronie Ubezpieczyciela.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 09.01.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 443430 - 2011 data 30.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 087 5162138, fax. 087 5162341.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 08:45, miejsce: Biuro Pełnomocnika Zamawiającego - PWS KONSTANTA S.A., ul. Warszawska 21/121, 15-062 Białystok.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 15:00, miejsce: Biuro Pełnomocnika Zamawiającego - PWS KONSTANTA S.A., ul. Warszawska 21/121, 15-062 Białystok.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 27.01.2012 r.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH NA RZECZ PACJENTÓW  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30.12.2011 r. nr ogłoszenia 443430-2011
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 09.01.2012 r. do godz. 8.45  wpłynęła jedna ważna oferta. Informujemy, że ww. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień Publicznych. Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Zatwierdził
Waldemar Kwaterski - Dyrektor

_____________________________________________________________________________________