Udostępnianie dokumentacji medycznej

Wyjaśnienie skrótów:

SP ZOZ - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).

Za dokumentację medyczną uważa się:

 • historię choroby pacjenta z wpisami dokonanymi przez lekarzy udzielających świadczeń  w SP ZOZ w Sejnach,
 • dokumenty wytworzone w innym zakładzie opieki zdrowotnej, ale włączone do historii choroby pacjenta przez lekarza SP ZOZ w Sejnach,
 • wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych włączone do historii choroby pacjenta,
 • kopie wydanych zaświadczeń lub orzeczeń, jeśli zostaną włączone do dokumentacji przez  lekarza SP ZOZ w Sejnach,
 • dokumentację zbiorczą (księgi ewidencyjne przyjęć, wykonanych zabiegów i badań diagnostycznych) prowadzoną przez SP ZOZ w Sejnach.

Dokumentację udostępnia się:

 • do wglądu w siedzibie SP ZOZ w Sejnach w warunkach zachowania poufności,
 • poprzez sporządzenie z niej odpisów, wyciągów lub kopii,
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru, na wniosek organów uprawnionych (sąd, prokurator, rzecznik odpowiedzialności zawodowej).

Dokumentacja medyczna jest także udostępniana innemu zakładowi opieki zdrowotnej lub podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy jest ona niezbędna dla zachowania ciągłości leczenia. W takim trybie udostępnia się karty szczepień, które na wniosek zakładu wysyła się w warunkach zapewniających poufność danych osobowych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii SP ZOZ w Sejnach pobiera opłatę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w wysokości nie przekraczającej 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Aktualna stawka za udostępnienie 1 strony kopii: 0,50 zł (dopuszczalna wysokość: 0,69 zł, stan na dzień 01.01.2011).

Osoby uprawnione do odbioru dokumentacji medycznej:

 • pacjent,
 • jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku dzieci jeden z rodziców, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych osoba wskazana przez sąd rodzinny),
 • osoba wskazana przez pacjenta w razie śmierci, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego za życia (w przypadku gdy za życia pacjent nie złożył takiego upoważnienia, dokumentacja medyczna nie może zostać udostępniona nikomu),
 • osoba upoważniona przez pacjenta jednorazowo lub do odwołania upoważnienia.

Oświadczenia o udostępnieniu dokumentacji w razie śmierci, złożone dotychczas w historiach chorób pozostają w mocy o ile nie zostaną zmienione oświadczeniem późniejszym.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).