Ogłoszenie 3/2014

Ogłoszenie

Sejny, dnia 27.10. 2014r.

Znak postępowania: 3/2014.

Ogłoszenie na składanie ofert dotyczących okresowego badania instalacji elektrycznej w zakresie:

 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych,
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe badanie instalacji elektrycznej wykonywane będzie w następujących obiektach SP ZOZ na terenie Sejn:

Wykaz obiektów do wykonania okresowych badań instalacji elektrycznej
L.p. Budynek Ilość punktów wyłączników różnicowo-prądowych ilość obwodów
1 Przychodnia Powiatowa, ul. W. Polskiego 60D 180 20 65
2 Garażowo – warsztatowy, ul. dr E. Rittlera 2 60 0 4
3 Pralnia – kotłownia, ul. dr E. Rittlera 1 55 1 22
4 Administracja, ul. 22-Lipca 45 65 3 26

5

Przychodnia POZ, ul. 1 Maja 2 94 10 60
6 Budynek wiaty – zaplecza technicznego, ul. dr E. Rittlera 1 50 2 5
7 Socjalno – techniczny, ul. dr E. Rittlera  20 2 10
8 Hydrofornia, ul. dr E. Rittlera 1 20 0 19

Ogółem ilość punktów pomiarowych wynosi: 793. Ilości punktów pomiarowych mogą się nieznacznie różnić od podanych.

Osobą upoważnioną do kontaktu

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Zdzisław Daniłowicz, tel. 512 258 305.

Składanie ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem ”Oferta dotycząca okresowego badania instalacji elektrycznej w zakresie:
  1. badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  2. badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych
  3. badanie wyłączników różnicowo-prądowych.”
 2. Ofert należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Sejny ul. dr E. Rittlera 2, 16 – 500 Sejny, do dnia 04.11.2014 do godz. 12:00.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto, z naliczonym podatkiem VAT według obowiązującego prawa.
 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
 7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04.11.2014 o godz. 12:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przy wyborze Wykonawcy.
 8. Wykonawca jest obowiązany wykonać zamówienie do dnia w ciągu 30 dni od podpisania umowy
 9. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
  1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
  2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
  3. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2) o:
   • posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   • posiadaniu wiedzy i doświadczenia,
   • dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   • znajdowaniem się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
  W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie:

Załączniki do pobrania na dole strony.

Informacja o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej

Sejny, dnia 14.11.2014r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postepowaniu 3/2014 dotyczącym okresowego badania instalacji elektrycznej w zakresie badania ochrony przeciwporażeniowej, badania stanu izolacji przeciwporażeniowej oraz badania włączników różnicowo-prądowych złożono następujące oferty:

 1.  Zakład Elektroenergetyczny »S.H.W.« tech. Stanisław Zieliński, ul. Lelewela 5, 07-410 Ostrołęka, wartość brutto – 5 658,00 zł.
 2. EL-STAL Grzegorz Staleńczyk, ul. Tartaczna 30A, 16-300 Augustów, wartość brutto – 2 569,47 zł.
 3. Pomiary Elektryczne i Termowizja, ul. Starowiejska 44, 26-505 Orońsko, wartość brutto – 4 758,00 zł.
 4. „PROMETEUSZ’’ Marek Mićko, ul. Mickiewicz 19/2, 11-320 Jeziorany, wartość brutto – 14 630,85 zł.
 5. EL-ENERGO Marian Andrzej Słoma, os. Centrum 13a/18, 16-100 Sokółka, wartość brutto – 3 839,75 zł.
 6. ELEKTROTECHNIKA Marek Mikołajczyk, ul. gen. Władysława Sikorskiego 7/2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wartość brutto – 2 275,50 zł.
 7. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Zbigniew Wołukanis, ul Zawadzkiego 12/17, 16-500 Sejny, wartość brutto – 2 536,00 zł.
 8. F.H.U.P. „SZCZEPAŃSKI’’ Michał Szczepański, ul. Elektryczna 2/3, 16-300 Augustów, wartość brutto – 5 852,34 zł.
 9. PPHU – UNITECH Małgorzata Koszyk, ul. Andersa 9, 16-400 Suwałki, wartość brutto – 3 608,94 zł.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

ELEKTROTECHNIKA Marek Mikołajczyk, ul. gen. Władysława Sikorskiego 7/2, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).