Ogłoszenie 2/2014

Ogłoszenie

Sejny, dnia 20.10. 2014r.

Znak postępowania: 2/2014

Ogłoszenie na składanie ofert dotyczących modernizacji windy towarowej w budynku Szpitala Powiatowego w Sejnach

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny
 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Opis windy:
   • Dźwig towarowy 3 przystankowy do przewozu posiłków z kuchni na oddziały szpitalne.
   • Rok produkcji 1970.
   • Udźwig 100 kg.
   • Producent - ZUD Warszawa.
  2. Zakres modernizacji:
   • wymiana napędu wciągarki, (przekładnia, silnik, koło cierne),
   • wymiana tablicy sterującej wraz z czujnikami,
   • wymiana przewodów związanych z zasilaniem i sterowaniem urządzenia,
   • wymiana drzwi szybowych (gilotynowych) wraz z ościeżnicami na drzwi z ościeżnicami wykonanymi ze stali nierdzewnej,
   • wymiana kaset  przyzywowych,
   • wyłożenie istniejącej kabiny blachą ze stali nierdzewnej o grubości 0,5mm podłoga  i 0,25 mm ściany i sufit,
   • odnowienie ścian szybu i maszynowni farbami emulsyjnymi z uzupełnieniem ubytków tynku.
  3. Pozostałe elementy dźwigu, jak prowadnice, kabina, przeciwwaga pozostają bez zmian – wymagają tylko odnowienia pokrycia antykorozyjnego.
  4. Po wykonaniu modernizacji należy urządzenie przekazać użytkownikowi wraz z aktualnym protokołem odbioru UDT po modernizacji. Koszty związane z odbiorem UDT ponosi wykonawca.
  5. Zamawiający zastrzega czas wyłączenia urządzenia na 7 dni, na czas modernizacji.
 4. Wymienione urządzenie jest dostępne do oględzin po uprzednim uzgodnieniu z Panem Zdzisławem Daniłowiczem tel. 512 258 305, który upoważniony jest  do kontaktu z Wykonawcami.
 5. Składanie ofert:
  1. Ofertę należy złożyć w kopertach zamkniętych z opisem ”Oferta na modernizację dźwigu” należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Sejny ul. dr E. Rittlera 2, 16 – 500 Sejny, do dnia 30.10.2014 do godz. 12:00.
  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto, z    naliczonym podatkiem VAT według obowiązującego prawa.
 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.10.2014 o godz. 12:30.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przy wyborze Wykonawcy.
 7. Wykonawca jest obowiązany wykonać zamówienie do dnia 30.11.2014.
 8. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy.
  Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
  1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
  2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
  3. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2) o:
   • posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   • posiadaniu wiedzy i doświadczenia,
   • dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   • znajdowaniem się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie:

Załączniki do pobrania są na dole strony.

Informacja o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej

Sejny, dnia 07.11. 2014r.

 1. Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postepowaniu 2/2014 na modernizację windy towarowej w budynku Szpitala Powiatowego w Sejnach złożono następujące oferty:
  1. Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o., Bolęcin 41, 09-110 Sochocin, wartość brutto: 38 125,08 zł.
  2. Zakład Dźwignic i Instalacji Elektrycznych Marek Gwiazdowski, ul. Kowalskiego 6/44, 16-400 Suwałki, wartość brutto: 24 600,00 zł.
 2. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Zakład Dźwignic i Instalacji Elektrycznych Marek Gwiazdowski ul. Kowalskiego 6/44, 16-400 Suwałki.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).