01/ZP/2014

Ogłoszenie

Sejny, dnia 03.01.2014r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług", zwany dalej Inżynierem Kontraktu.

Numer ogłoszenia: 3296 - 2014.

Data zamieszczenia: 03.01.2014.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 03.01.2014r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”, zwany dalej Inżynierem Kontraktu.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są do pobrania na dole strony.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 8992 - 2014.

Data zamieszczenia: 09.01.2014.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3296 - 2014 data 03.01.2014 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Plik do pobrania na dole strony.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Sejny, dnia 10.01.2014r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. Pliki do pobrania na dole strony.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 11608 - 2014.

Data zamieszczenia: 10.01.2014.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3296 - 2014 data 03.01.2014r.

Informacja o złożonych ofertach

Sejny, dnia 20.01.2014r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”, zwany dalej Inżynierem Kontraktu złożono następujące oferty:

 1. WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., ul. dr A. Kuklińskiego 3 ,,B’’, 07 – 410 Ostrołęka. Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł.
 2. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Spółka z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10 – 542 Olsztyn. Wartość oferty brutto: 180 810,00 zł.
 3. DDG Sp. z o.o. sp. k., ul. Warszawska 100, 21 – 500 Biała Podlaska. Wartość oferty brutto: 242 997,57 zł.
 4. WECTOR Sp. z o.o., ul. Radzymińska 183, 03 – 576 Warszawa. Wartość oferty brutto: 230 010,00 zł.
 5. Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60 – 164 Poznań. Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł.
 6. Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9. Wartość oferty brutto: 88 560,00 zł.
 7. BUT – INVENT Sp. z o.o., ul. Odkryta 36 A, 03 – 140 Warszawa. Wartość oferty brutto: 687 570,00 zł.
 8. ‘’Inżynieria Projektu’’ Elżbieta Kiwierowicz – Mogielnicka, 16 – 001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 2D/23. Wartość oferty brutto: 109 470,00 zł.
 9. NIERUCHOMIŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn. Wartość oferty brutto: 166 050,00 zł.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sejny, dnia 23.01.2014r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”, zwany dalej Inżynierem Kontraktu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez:

Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9.

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się ceną (100%) i udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dziewięć ofert, które podczas oceny otrzymały następującą ilość punktów:

 1. WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., ul. dr A. Kuklińskiego 3 ,,B’’, 07 – 410 Ostrołęka. Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł, liczba pkt. 45,57.
 2. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Spółka z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10 – 542 Olsztyn. Wartość oferty brutto: 180 810,00 zł, liczba pkt. 48,98.
 3. DDG Sp. z o.o. sp. k., ul. Warszawska 100, 21 – 500 Biała Podlaska. Wartość oferty brutto: 242 997,57 zł, liczba pkt. 36,44.
 4. WECTOR Sp. z o.o., ul. Radzymińska 183, 03 – 576 Warszawa. Wartość oferty brutto: 230 010,00 zł, liczba pkt. 38,50.
 5. Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60 – 164 Poznań. Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł, liczba pkt. 45,57.
 6. Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9 . Wartość oferty brutto: 88 560,00 zł, liczba pkt. 100.
 7. BUD – INVENT Sp. z o.o., ul. Odkryta 36 A, 03 – 140 Warszawa. Wartość oferty brutto: 687 570,00 zł, liczba pkt. 12,88.
 8. ‘’Inżynieria Projektu’’ Elżbieta Kiwierowicz – Mogielnicka, 16 – 001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 2D/23. Wartość oferty brutto: 109 470,00 zł, liczba pkt. 80,90.
 9. NIERUCHOMIŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn. Wartość oferty brutto: 166 050,00 zł, liczba pkt. 53,33.

Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu a ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę:  Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9 zgodnie z art. 91 ust. 1. Wybrana oferta, podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sejny, dnia 27.01.2014r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”, zwany dalej Inżynierem Kontraktu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez:

Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9.

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się ceną (100%) i udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę.Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dziewięć ofert, które podczas oceny otrzymały następującą ilość punktów:

 1. WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., ul. dr A. Kuklińskiego 3 ,,B’’, 07 – 410 Ostrołęka. Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł, liczba pkt. 45,57.
 2. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Spółka z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10 – 542 Olsztyn. Wartość oferty brutto: 180 810,00 zł, liczba pkt. 48,98.
 3. DDG Sp. z o.o. sp. k., ul. Warszawska 100, 21 – 500 Biała Podlaska. Wartość oferty brutto: 242 997,57 zł, liczba pkt. 36,44.
 4. WECTOR Sp. z o.o., ul. Radzymińska 183, 03 – 576 Warszawa. Wartość oferty brutto: 230 010,00 zł, liczba pkt. 38,50.
 5. Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60 – 164 Poznań. Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł, liczba pkt. 45,57.
 6. Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9. Wartość oferty brutto: 88 560,00 zł, liczba pkt. 100.
 7. BUD – INVENT Sp. z o.o., ul. Odkryta 36 A, 03 – 140 Warszawa. Wartość oferty brutto: 687 570,00 zł, liczba pkt. 12,88.
 8. ‘’Inżynieria Projektu’’ Elżbieta Kiwierowicz – Mogielnicka, 16 – 001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 2D/23. Wartość oferty brutto: 109 470,00 zł, liczba pkt. 80,90.
 9.  NIERUCHOMIŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn. Wartość oferty brutto: 166 050,00 zł, liczba pkt. 53,33.

Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu a ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę:  Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9 zgodnie z art. 91 ust. 1. Wybrana oferta, podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt.

Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. po dniu 28.01.2014 r.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach - Waldemar Kwaterski.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 23.01.2014

Sejny, dnia 29.01.2014r.

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z informacją przekazaną przez Wykonawcę NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 23.01.2014r.

Informujemy, że w dniu 28.01.2014 r. r. do Zamawiającego wpłynęła od Wykonawcy NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn, informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych:

 1. Zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany przepisami art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
 2. Niezgodnym z przepisami ustawy Pzp zaniechaniu czynności, co do której zamawiający jest zobowiązany przepisami art. 90 ust. 1 ustawy PZP.
 3. Niezgodnym z przepisami ustawy Pzp zaniechaniu czynności, co do której zamawiający jest zobowiązany przepisami art. 96 ust. 3 ustawy Pzp i § 5 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 w sprawie protokołu: w związku z nieudostępnieniem wykonawcy i nieprzesłaniem drogą elektroniczną kopii ofert najpóźniej przed terminem przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 4. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 7 ustawy PZP w związku z wyborem wykonawcy Zamówienie Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16-400 Suwałki, ul E. Młynarskiego 3 lok.9, którego oferta winna być odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Odrzucona winna być również oferta wykonawcy „Inżynieria Projektu” Elżbieta Kiwierowicz Mogilnicka, 16 – 001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 2D/23.

Zamawiający uznaje zasadność przekazanej informacji na podst. art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i zawiadamia  o powtórzeniu czynności - zbadaniu czy zakwestionowane oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia a następnie przystąpi do powtórzenia czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja o powtórzeniu czynności oceny oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty

Sejny, dnia 03.02.2014r.

Informacja o powtórzeniu czynności oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty. Plik do pobrania na dole strony.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).